ยินดีต้อนรับ

     ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพนับวันจะทวีรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดวิกฤติภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีความต้องการใช้น้ำ (Water Use) ใน เชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น การส่งเสริม 3R (Reduce, Reuse and Recycle) จากทรัพยากรน้ำในแต่ละภาคส่วน เช่น เมือง ชนบท เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

     ศูนย์วิจัยและส่งเสิรมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) และองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency) โดยผ่านโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SATREPS) ได้ทำการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในเขตร้อน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและอุตสาหกรรมนำหลักการ และเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

article thumbnai29 สิงหาคม 2559
15 August 2016
กำหนดการสัมมนา เรื่อง การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ยาในแหล่งน้ำ...